Sedím na pyramidě
Široko daleko nikdo. A nic. Jen pyramida pode mnou. A pak nekonečná písečná poušť a nad ní modrá nebeská báň. Nikde ani mráček. Nemyslím na nic. To mám nejraději. Vypnutý mozek. Nikde žádný mráček, žádná myšlenka, žádná emoce. S vyjímkou jedné. Z hluboka se nadechuji a vtahuji do sebe vesmírnou lásku. Ve svém nitru k ní přidám svou lásku a s výdechem ji vysílám do celého světa. Ke všem bytostem, ke všem lidem. I k těm co mi ublížili nebo mě nemají rádi. Sedím na pyramidě a je mi tu krásně. Nechci odtud odejít, chci zde být pořád, na věky.

Nostradamus a konec světa

1. Bude zítra konec světa ?

Držte se stranou, vy astrologové, hlupáci a barbaři.
Pokud to neuděláte, měli byste býti dle starých svatých obřadů prokleti.

Nostradamus, Centurie VI/100

V poslední době, ale i mnohokráte dříve se medii šíří zprávy o přicházejícím konci světa, který údajně předpověděl slavný prorok Michael de Nostradamus.

Pomineme-li tu skutečnost, že takové zprávy možná naplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašných zpráv, je na nich pobuřijící i ta skutečnost, že jsou lživé. Nejsou založeny na znalosti Nostradamova díla a možná jsou od samého počátku smyšleny jen proto, aby buďto lépe prodaly to které medium, nebo aby zdiskreditovaly Nostradama v očích veřejnosti.

Nepovažuji se za nijak zvlášť velkého znalce nostradamových proroctví. Ale jedno vím s jistotou. Nostradamus nepředpovídá konec světa! A to ani na dnešní dobu, ani na žádnou jinou! Jsem přesvědčen o tom, že i úplný začátečník musí dobře vědět, že Nostradamus neklade konec světa do současnosti. Protože již na prvních stránkách proroctví, ještě v předmluvě k synu Caesarovi píše: „Jde o sled předpovědí od dnešního dne až do roku 3797. Z toho logicky plyne, že konec světa, pokud by jej N. předpovídal nenastane dříve, než v roce 3797! O čem by jinak byla zbylá část proroctví až do roku 3797? Tato věta se vyskytuje asi na páté straně (podle formátu knihy). Takže se jedná opravdu o základní znalost, kterou zná každý kdo začal proroctví alespoň jednou číst.

Ten kdo nezůstal u předmluvy a dočetl alespoň jednu seriozní publikaci o Nostradamových proroctvích až dokonce, již ví i to, že v onom roce 3797 sice jakýsi konec světa nastane, ale rozhodně se nejedná o konec světa v tom smyslu, že by přestalo existovat lidstvo. V tomto roce má totiž člověk opět získat nesmrtelnost a nebude se dít nic než Boží vůle. Je to tedy spíše konec našeho světa a přechod do stavu, který křesťané považují za návrat Boha na Zem a nastolení ráje na Zemi.

Nostradamova proroctví předpovídají mnoho katastrof, válek a epidemií, které zničí velkou část lidstva, to ale vždy přežije a nakonec se dostane až ke stavu věčné božské blaženosti. O konci světa, takovém jak si jej pod tímto pojmem představujeme, Nostradamus nehovoří. Všechny zprávy, které tvrdí, že Nostradamus předpověděl konec světa na jakoukoliv dobu jsou lživé a mají pouze jeden ze dvou, výše zmiňovaných cílů, buďto vyvolat senzaci a s ní získat peníze nebo diskreditovat Nostradama či záhadologii jako takovou.

Pro podporu svých tvrzení přikládám dva citáty.

„Kromě toho je možné kategoricky uvést, že Nostradamus nepředpověděl konec světa na rok 1999 nebo na nějaké bezprostřední datum, když už ze žádného jiného důvodu potom proto, že se jeho proroctví táhnou daleko za současnou dobu, do budoucnosti, která sahá přinejmenším do roku 7000* po Kristovi.“ [1, str. 163]

„Ten, kdo dnes předpovídá konec světa a odvolává se přitom na Nostradamova proroctví, může být pouze hlupák, podvodník nebo dokonce nesvědomitý spekulant, který využívá strachu svých bližních ke svému prospěchu.“ [2, str. 111]

2. Nostradamus není Sibyla
Povšimněte si také té skutečnosti, že pokud nějaký sdělovací prostředek o tomto konci světa hovoří, tak se vždy odkazuje pouze na Nostradama, zatímco jméno člověka, který tuto informaci vytvořil, tedy toho, kdo něco takového v Nostradamových proroctvích „vyčetl“ nebývá uváděno. Což je velice absurdní zejména ve vztahu k Nostradamovým centuriím, které narozdíl od jiných věšteckých děl jsou šifrovány jistým kódem. Například Sibyla královna ze Sáby, hovoří jasně a srozumitelně, čtenář není na pochybách co má Sibyla na mysli, když čte její předpovědi. Zatímco Nostradamus hovoří v hádánkách, jako například:

„Svatá říše přijde do Německa,
Ismailité spozorují svoji příležitost.
Oslové budou rovněž toužit po Carmánii,
podporovatelé země jsou všichni přikryti.“

X/31

     asi nikdo neví co tohle znamená. Ale je pravda, že někteří lidé v tom dokáží najít invazi SSSR do Afgánistánu. Je to právě ten druh lidí, kteří hovoří o konci světa v roce 2000.

Nostradamus použil dvě metody „znepřehlednění“ svého díla. První je ta uvedená výše, na příkladu verše X/31, což je typický příklad. Autor nahrazuje jména národů nejen jejich astrologickými symboly (skopec = Německo ap.), ale i jinými (např. orel = mmj. Rusko), konkrétně v tomto případě Ismailité budou zřejmě Arabové. Dále používá starobylá označení jako Cimbernové, Bastarnové ap. Občas hovoří obrazně, například souboj krále Jindřicha II s hrabětem Montgomerym popisuje jako střet starého a mladého lva. Dále při sepisování předpovědí používal různé slovní hříčky a slovník i gramatiku několika jazyků.

Druhou metodou znečitelnění je záměrné chronologické přeházení jednotlivých předpovědí, takže je zcela běžné, že v jednom verši čteme o 16.století, zatímco hned v dalším se ocitáme v roce 2050 a v dalším se vracíme do druhé světové války.

Klíč k nostradamově šifře se doposud nikomu nepodařilo objevit, přestože se o to pokusili již tisíce badatelů. A z nich mnozí se domnívali, že jej nalezli. Podle jednoho takového klíče měla v roce 1986 nastat atomová válka mezi Východem a Západem. Každý nostradamolog ví že je velmi malá pravděpodobnost, že se právě jemu podaří objevit šifru a proto by nikdy své závěry nevydával za vize Nostradamovi.

Dalším faktorem, který docela komplikuje situaci jsou překlady. Nostradamus psal středověkou francouzštinou a ještě navíc v provensálském nářečí. První problém tedy spočívá v překladu do moderní francouzštiny. Francouzštinu dnes mnoho lidí neovládá (kromě Francouzů) a tak jsou odkázáni na překlad do němčiny nebo angličtiny. Většina badatelů tedy vychází z textů dvakrát či třikrát překládaných. Což mívá velmi nepříjemné důsledky. Někdo totiž přeložil Nostradama do angličtiny dosti podivným způsobem a Bohužel se právě tento překlad hodně rozšířil a tak se setkáváme s deformacemi podobnými této u X/72:

Originál:
„L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d’effrayeur:
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon-heur. “

Překlady do francouzštiny:
„L’an mil neuf cent nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roi d’effrayeur:
Resusciter le grand Roi d’Angoumois,
Avant aprés Mars régner par bonheur.“

Překlady do angličtiny:
„The year 1999, seventh month,
From the sky will come a great King of Terror:
To bring back to life the great King of the Mongols,
Before and after Mars to reign by good luck.“

Povšimněte si, jak se původní král z Angouleme během dvou překladů změnil v krále Mongolů!!! Toto je velmi typický příklad, který je v moderní nostradamologii velice rozšířen. O jeho vlivu se můžete přesvědčit těmito citáty z knih přeložených do češtiny:

1. Překlady do češtiny [1]:
„Rok 1999 a sedm měsíců,
z oblohy přijde velký král Hrůzy,
který oživí krále Mongolů,
před nímž šťastně vládne Mars.“

2. Překlady do češtiny [3]:
„V roce 1999 a sedm měsíců sestoupí z oblohy
mocný, mstivý král. S ním ožije vzpomínka
na velkého vůdce Mongolů.
Před válkou i po ní bude vládnout veselí.“

3. Překlady do češtiny [2]:
„V sedmém měsíci roku 1999 se na nebi
zjeví velký král hrůzy.
Znovu vzkřísí krále z Angouleme.
Před a po válce bude šťastně vládnout.“

Pouze jeden překlad je správně. Takové chyby vznikají zaujatým překladem, kdy si překladatel myslí, že ví co Nostradamus myslel oním d’Angolmois. Protože jiný výklad nenalezl.
Existují však i lidé, kteří si s termínem d’Angolmois poradit dokáží, blíže o tom píši v článku Kdo je král z Angouleme?. Stručně řečeno, někteří věříme, že d’Angolmois je termín pro dnešní Angouleme. Nikdo však doposud nepřišel na to, kdo má být tím králem z Angouleme.
Mně se podařilo zjistit, že ve dvanáctém století žil ve francouzkém Angouleme jakýsi hrabě z Angouleme. Přišel jsem na to, že mezi jeho potomky je možno nalézt přes 120 šlechticů a z toho 41, převážně velmi významných, králů, královen, císařů či carů různých zemí a časů. Mezi jinými byly jeho potomky Marie Stuartovna, Jiří IV, V, VIII, dále někteří ruští Romanovci a mezi nimi tři carové, včetně posledního a jeho dětí zavražděných bolševiky. V současné době jsou jeho potomky vévoda z Kentu a jeho bratr se sestrou. Dále princ Charles, současná britská královna a samozřejmě i její dva vnuci.
Osobně bych tedy spíše, než nějakého Mongola, hledal někoho z potomků Hraběte z Angouleme, kdo se někdy po loňském zatmění (astrol.: král hrůzy) dostal nějakým způsobem k moci, nebo byl znovu „vzkříšen“. Za úvahu stojí i zda předpověď nějak nesouvisí s exhumací posledního ruského cara a jeho svatořečením.

Výše zmiňovaný chybný překlad do angličtiny je Bohužel velmi populární a doslova se hemží podobnými přehmaty. Jako například v IX/94, se z původního Vratislave stává Bratislava!?! Namísto Vratislava neboli Wroclav.

Je tedy nutné vždy porovnávat originální znění s tím překladem, který máme k dispozici, zejména se zaměřit na jména a názvy zeměpisná, institucí, osob.

Jak vidíte, vyznat se v Nostradamovi je docela kumšt. Nejdřív musíte překonat jazykovou bariéru a přijít na to, co vlastně Nostradamus říká. Potom se musíte prolouskat řadou anagramů, symbolů, příměrů ap. Dále se musíte umět podívat na svět očima středověkého vědce, milujícího Boha a poznání, což v období zuřící reformace kdy N. žil není také nic snadného. Potom už jenom rozšifrujete chronologickou posloupnost. A na závěr se pokusíte pochopit, co Nostradamus věděl, ale bál se to říci a proto řekl to, co řekl. Kdo tohle umí, může správně pochopit některá proroctví, ale takových není a jak jistě uznáte ani nemůže být mnoho.

Sdělovací prostředky by tedy neměly říkat: „Podle Nostradama nás v dohledné době čeká konflikt sever proti jihu v Evropě …“, ale měly by říkat: „Pan Ruibar se domnívá, že na základě Nostradamových proroctví můžeme očekávat válku Evropy bok po boku s Ruskem proti muslimskému světu. Vše začne na ostrovech Rhodos a Kréta a konflikt se rozšíří daleko na sever. Itálie bude celá pod vlivem Islámu.“
Možná máte pocit, že v tom není rozdíl, ale je. V prvním případě, při nesplnění předpovědi dojde k diskreditaci pana Nostradama, aniž by ten k tomu jakkoliv přispěl, neboť je již více než čtyři staletí na onom světě a možná se nám vysmívá při pokusech o luštění jeho hádánek. Zatímco ve druhém případě dojde při nesplnění předpovědi k diskretitaci pana Ruibara, tedy toho pravého. Toho kdo si myslel že něčemu rozumí, ale nebyla to pravda. Takže rozdíl v tom je. Každý kdo zná povahu centurií je velmi opatrný při formulacích typu: „Nostradamus tvrdí že …“. Na vině je výše zmiňovaná šifra, kterou jak již jsem řekl, se doposud nikomu nepodařilo rozluštit. A mám takové obavy, že se to ani nikomu nepodaří, neboť Nostradamus v předmluvě synu Ceasarovi říká, že tato šifra zůstane navždy utajena v jeho srdci. Takže v tom je skutečně velký problém.

3. Jsou tedy předpovědi vůbec možné ?
To ovšem neznamená, že se tu a tam nemůže podařit učinit díky Nostradamovým centuriím správnou předpověď. Podařilo se to například C.L.Loogovi, který v roce 1921 předpověděl druhou světovou válku, díky této centurii.

„Sedmkrát se bude britský lid vidět ve změně –
během 290 let od toho okamžiku, kdy se pokryje krví.
Francie nebude ničím proti německé úderné síle.
Skopec si bude dělat starosti o svůj bastarnský pól.“
III/57

     kterou správně interpretoval takto:
„Nostradamus nám tím chce zřejmě říci, že ruku v ruce s poslední největší anglickou krizí v roce 1939 jde též krize obrozeného polského národa. 290 let po popravě krále Karla I. vypukne druhá světová válka.“ (Karel I. byl popraven v roce 1649 – pozn. autora)
Povšimněte si, že tento velký nostradamolog používá slovní spojení: „Nostradamus nám tím chce zřejmě říci … „, a nikoli „Nostradamus říká …“. Protože Loog byl do nostradamových proroctví dobře zasvěcen a věděl jak ošidné by bylo druhé tvrzení.

Zatím se nám daleko častěji daří odhalit význam těch centurií, které se již odehrály, potom je již vše nad Slunce jasné a my jsme v údivu nad Nostradamovým uměním. Podrobný rozbor III/57 by zabral mnoho místa, ale věřte, že je stoprocentně platné každé slovo. Například poslední věta říká, že Německo napadne Polsko (skopec = Německo, Bastarnové žili v povodí Visly, pól má dvojí význam, obojí lze vysvětlit jako Polsko).

Některé centurie je možné vysvětlit až poté, kdy dojde k nějaké události, například druhý řádek III/57 nemohl nikdo chápat před rokem 1649, kdy se britský lid pokryl krví svého krále.

Občas se stane, že jsou zaskočeni i samotní nostradamologové, jako ukázka nám může posloužit asi poslední splněné proroctví:

„Poslední syn muže se jménem proroka
přivede Dianu k jejímu dni odpočinku.
Daleko bude panovat nejhlubší zármutek
a zachrání velký národ před zhroucením.“
II/28

     Jméno otce Dodiho al-Fayeda je Mohammed al-Fayed, je tedy Dodi syn muže jménem proroka.

Nostradamologové se domnívali, že Dianou je myšlena bohyně lovu a že synem Mohameda je myšlen buďto nějaký muslim, nebo třeba muslimský národ. Dále přicházel v úvahu syn jakéhosi Mohameda o kterém N. mluví v souvislosti se zánikem křesťanské církve. Nikoho nenapadlo, že Diana v tomto verši je tou Dianou, kterou tak dobře známe. Přestože z dnešního hlediska je to nad Slunce jasné. Jen zůstává otazník nad poslední větou této centurie. Jak by mohla smrt Diany zachránit nějaký národ před zhroucením? Že by britskému panství hrozil nějaký skandál, pokud by Diana nezemřela? Mohamed al-Fayed dodnes obviňuje ze smrti svého syna a Diany tajnou službu Británie. Nebo se tohle proroctví ještě nenaplnilo?

Jak vidíte, tak to s úspěšnými výklady centurií není příliš růžové a nikdy jich nebude mnoho. Vždy když nás někdo „krmí“ slovy jako „Podle Nostradama se stane to a ono“, měli bychom vyžadovat uvedení zdroje informace, abychom věděli, komu příště nemáme věřit. A v případě, že tento zdroj není uveden, jednoduše považovat informaci za novinářskou kachnu a žádným způsobem ji nespojovat se samotným Nostradamem.

Prorok předpověděl, že se objeví mnoho takových falešných hadačů, kteří se budou přiživovat na jeho jménu a určitě by si přál abychom se takto chovali, splňme prosím jeho vůli.


* rok 7000 je zde uveden mylně. Nostradamus v těchto souvislostech hovoří o sedmém a osmém tisíciletí. Je však známo, že počítal tisíciletí od „počátku světa“, který stanovil na 5. tisíciletí př.n.l. Je tedy jeho osmé tisíciletí naším čtvrtým či třetím.

Použitá literatura:

[1] J.H.Brennan, Nostradamus vize budoucnosti, Votobia, 1996, 205 s.
[2] K. Allgeier, Velká Nostradamova proroctví, Knižní klub, 1993, 128 s.
[3] R.C.Russell, Nostradamus – Tajemná proroctví, Knižní expres, ?, 95 s.

Related Posts

 • 78
  V tomto článku si dovolím čtenářům představit svoji vlastní interpretaci X/72. Je to asi nejdiskutovanější nostradamova centurie, protože je v ní jako v jedné z mála uveden konkrétní časový údaj. Stěžejním prvkem této centurie je jakýsi král z Angolmois, okolo nějž se vedou odedávna spory. Mně se po dlouhotrvajícím úsilí…
  Tags: král, angouleme, krále, nostradamus, světa, konec
 • 73
  Opět jsme svědky toho jak je prorokovo jméno vláčeno medii a zneužíváno k účelům jež nejsem schopen pochopit. To co dnes můžeme sledovat v mediích nejsou zdeformované výklady, ale přímo zdeformovaná znění předpovědí ! Věci neznalý čtenář je může poznat na první pohled podle toho, že u nich nebývá uveden…
  Tags: nostradamus, král, světa, angouleme, konec, proroctví
 • 66
  Při přípravě podkladů pro sepsání článku Kdo je král z Angouleme ? jsem potřeboval zjistit chronologii událostí v případě úmrtí princezny Diany a vyšetřování této nehody. V podstatě jsem potřeboval odpověď na dvě otázky, kdy přesně k nehodě došlo a kdy bylo zastaveno vyšetřování. Při tom jsem si povšiml velmi…
  Tags: diana, princezna, nostradamus, angouleme, král
 • 47
  Nostradamova proroctví již delší dobu nelze podceňovat ! Na základě studia jeho veršů se například badateli Loogovi podařilo v r. 1921 předpovědět napadení Polska Německem o několik let později. Kdo se zabývá studiem díla tohoto věštce, bývá ohromen velkou přesností s jakou popisuje události, které viděl ve svých vizích. Co…
  Tags: nostradamus, proroctví, velmi, král, nostradama, angouleme
 • 40
  Upozornění: tento článek, ostatně jako žádný z mých článků neobsahuje apokalyptické vize. Poditulku se tedy nelekejte, čtěte klidně dál a dejte si pilulku nesmrtelnosti. Dnešní doba je velice zvláštní. Na pozadí všeobecné globalizace se odehrává zvláštní, absurdní film. S předpokladem velmi optimistického konce. Stále více a častěji mi připadá, jakoby…
  Tags: světa, konec, například, nostradamus, velmi

Leave a Reply